Vedtægter

Kalundborg Skiklub’s love 
14/5-1986 
Revideret 26/2-2004 

Vedtægter: 

§ 1. Klubbens navn er ”Kalundborg Skiklub”. 
Klubbens hjemsted er Kalundborg Kommune. 

§ 2. Klubbens formål er at fremme interessen for og udviklingen af skisporten. 

§ 3. Klubben er tilsluttet Dansk Skiforbund (DSkiF) under Dansk Idrætsforbund (DIF), Federation Internationale de Ski (FIS) og underkastet disse forbunds love og regler 

§ 4. Klubbens regnskabsår går fra 1 januar – 31 december. 

§ 5. Klubben er åben for alle skisportsinteresserede. 
Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til klubbens kasserer. 
Udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren. 
Udmeldelse i løbet af sæsonen berettiger hverken til helt eller delvis refusion af kontingent. 

§ 6. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet forfalder til betaling til betaling den 15. oktober. Et medlemskab er ikke gyldigt, før kontingentet er betalt. 

§ 7. Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af fem medlemmer og tilknyttet mindst to ungdomsrepræsentanter (efter bestyrelsens skøn). 
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen , således at to afgår på ulige år og tre på lige år. Bestyrelsen konstituerer sig i møde senest fjorten dage efter generalforsamlingen. 
Det skal tilstræbes, at såvel langrend som alpine interesser er repræsenteret i bestyrelsen. 
Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle forhold og dens på lovlige måde vedtagne beslutninger. 

§ 8. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov eller når et bestyrelsesmedlem ønsker det. Formanden er berettiget til at handle på klubbens vegne i sager , der ikke tåler udsættelse, men skal i så fald fremføre sagen for bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved simpel absolut flertal. Ved stemmelighed kan formanden lade sin stemme være afgørende. 
Der føres i rimeligt omfang protokol ved bestyrelsesmøder. Protokollen godkendes og underskrives af de bestyrelsesmedlemmer der har deltaget i det pågældende bestyrelsesmøde. 
Protokollen fremlægges til gennemsyn på den ordinære generalforsamling. 

§ 9. kassereren fører medlemsprotokol samt specificeret regnskab. Klubbens revisor kan til enhver tid forlange at får regnskabet og kassebeholdningen forevist. 

§ 10. Bestyrelsen kan suspendere eller udelukke et medlem der har overtrådt klubbens vedtægter og bestemmelser eller har skadet klubbens omdømme, dog først efter at vedkommende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Det udelukkende medlem kan fordre spørgsmålet om udelukkelse prøvet på førstkommende generalforsamling. 

§ 11. Bestyrelsen skal afholde et medlemsmøde i oktober måned med forelæggelse af planerne for den kommende sæson. 

§ 12. Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle klubbens anliggender og afgør selv sin lovlighed. Stemmeberettigede og valgbare er kun restancefri medlemmer der er fyldt 18 år, og som har været medlem mindst en måned. 

§ 13. Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer. 

§ 14. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
4. Behandling af indkommende forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter 
8. Valg af revisor 
9. Valg af revisorsuppleant 
10. Eventuelt 

§ 15. Ved generalforsamlingen føres protokol i rimelig udstrækning. Her noteres væsentlige beslutninger, og den underskrives af dirigenten. 

§ 16. Beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer, at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for. Hvis blot et medlem kræver det , skal afstemningen foregå skriftligt. 

§ 17. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 3 ugers varsel, når bestyrelsen beslutter det eller senest 3 uger efter at mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har udtalt ønske herom til bestyrelsen, denne anmodning skal samtidig indeholde dagsorden. 

§ 18. Forslag der skal behandles på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændring skal indsendes til bestyrelsen senest 10.januar. Disse forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med generalforsamlingens varsel. 

§ 19. Klubben kan kun opløses efter vedtagelse på hinanden to følgende generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum. Opløses klubben sættes klubbens penge på en spærret konto i en lokal bank med den klausul at den først kan åbnes og overdrages igen når klubben atter får en lovgyldig bestyrelse, som er godkendt af Dansk Skiforbund. Materialer m.m. sættes i bero hos et medlem. Etableres der ingen ny skiklub indenfor 5 år tilfalder klubbens midler Dansk